Instagram Merhaba Gezegenim Mars

Merhaba Gezegenim Mars

Mine , Istanbul, 18

Bir şeyi yapmak için en güzel zaman dilimi: “Daha sonra”

cikolatatanrisi:

image

(beingvampire gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter